Russia 1:2 Sweden

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 8, 2020: Sweden's Mattias Svanberg (L) and Russia's Vyacheslav Karavayev are in action in their friendly football match at VEB Arena. Gavriil Grigorov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Èãðîêè ñáîðíîé Øâåöèè Ìàòòèàñ Ñâàíáåðã è ñáîðíîé Ðîññèè Âÿ÷åñëàâ Êàðàâàåâ (ñëåâà íàïðàâî) â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ïî ôóòáîëó ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Øâåöèè. Ãàâðèèë Ãðèãîðîâ/ÒÀÑÑ