Lokomotiv Moscow 1:3 Salzburg

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 1, 2020: FC Red Bull Salzburg's Mergim Berisha (C) in action in the 2020-21 UEFA Champions League Group A Round 5 football match against FC Lokomotiv Moscow at RZD Arena. Sergei Fadeichev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Èãðîê ÔÊ "Ðåä Áóëë Çàëüöáóðã" Ìåðãèì Áåðèøà (â öåíòðå) â ìàò÷å Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ ìåæäó êîìàíäàìè "Ëîêîìîòèâ" (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) è "Ðåä Áóëë Çàëüöáóðã" (Çàëüöáóðã, Àâñòðèÿ). Ñåðãåé Ôàäåè÷åâ/ÒÀÑÑ